Chính sách giao hàng:

   – Mô tả quy trình và thời gian giao hàng tiêu chuẩn.
   – Cung cấp thông tin về chi phí giao hàng và khu vực giao hàng.
   – Thông tin về chính sách vận chuyển nhanh và giao hàng quốc tế nếu có.